تبلیغات
دانلود فیلم و سریال - عشق خون آشام 38
2zk_jgyl_7652792-40466798.jpg

عشق خون آشام

قسمت سی و هشتم

جونگ مین وقتی دید من رو تخت نشستم تو یه لحظه اومد کنارم نشست من یه کم به طرف

خودش چرخوند و گفت جونگ مین : یه سورپرایز برات دارم ، وقتی تعجبم و دید ادامه داد

جونگ مین : میخوام امشب و خوش بگذرونیم موافقی ؟ اگه نمیخوای اصرار نمیکنم ، منم

نمیخواستم دلش و بشکنم دستم و آوردم بالا و صورتش و نوازش کردم بو*سه ای به ل*بای

گرمش زدم میخواستم سرم و بیاره عقب که یه دفعه من و ب*غل کرد و ل*بام و محکم

بو*سید و من و خوابوند رو تخت دستاش پایین تر رفت و با*سن و رونم و نوازش کرد وقتی

سرش و بلند کرد برق خاصی تو چشماش دیدم که لرزه به تنم انداخت خیلی آروم دستام و از

تو بندای لباسم درآورد و لباسم و آروم کشید پایین و دوباره سرش و آورد پایین و گردن و

کتفم و بو*سه بارون کرد تا رسید به سی* نهام لبخندی زد و گفت  جونگ مین : وای اینا رو

ببین چقدر کوچولوئه عین دوتا لیمو ترش کوچولو ملینا : مطمئنی ترشه؟به نظرم خیلی ترشه

جونگ مین : بذار بچشم ببینم چطوریه . یکی از سی*نهام  کرد تو دهنش و شروع کرد به

مکیدن و با یه دستشم اون یکی سی* نم و میمالید بعد از چند دقیقه جاشون و عوض کرد

هم احساس خوبی داشتم و هم خیلی خجالت میکشیدم جونگ مین اولین مردی بود که بدنم و

لم*س میکرد . جونگ مین : خیلی خوشمزه بود . لباسم و آورد بالا و از تو سرم درآورد

و از روی گلوم با زبونش لیس زد تا پایین نافم شانسم گفت که قلقلکی نیستم وگرنه صدای

خندم تا 7تا خونه اونورتَرم رفته بود ، دوباره از پایین شکمم با دستاش نوا*زش کرد و

اومد تا گردنم سی*نه هام و تو دوتا دستاش گرفته بود و باهاشون بازی میکرد و لیس میزد

جونگ مین : میخوام یه کاری بکنم تا به اوج ل*ذت برسی ، زود فهمیدم میخواد چیکار کنه

ملینا : دلم میخواد ولی اینجا نه ، منم برات یه سوپرایز دارم وقتی رفتیم به ویلاتون بهت میگم

دوتا دستاش و گذاشت دوطرف سرم و بهم زل زد  جونگ مین : چیه که حتما" باید اونجا بگی؟

ملینا : وقتی رفتیم اونجا میفهمی . جوابی نداد و دوباره ل*با ش و گذاشت رو ل*بام و با ولع

خورد بعد دستش و گذاشت رو چشمام و کشیده شدن چیزه تیزی رو رو بدنم حس کردم

ملینا : چیکار داری میکنی این چیه میکشی رو من ؟ میخه؟من قلقلکی نیستما فقط یه جوری

میشم میخواستم دستش و بردارم که محکمتر گرفت و نذاشت بعد چند لحظه دستش و برداشت

جونگ مین : ا َه حیف شد که قلقلکی نیستی ، میخواست لبا*سزیرمم دربیاره که دستش و گرفتم

ملینا : هی کجا میری اینجا منطقه ممنوعه س هیشکی حق نداره واردش بشه غیر از مردی که

میخواد همسرم بشه ، جونگ مین اخماش و کشید تو هم و جونگ مین : من نمیذارم دست هیچ

مردی بهت برسه هرمردی بخواد بدنت و لم*س کنه با همین دستام خفش میکنم ، یه لحظه از

خشمی که تو چشماش بودترسیدم و برای اینکه جو و عوض کنم ملینا : تو جر ِزنی لباسای من

و درآوردی و خودت هنوز لباس تنته ؟ نشستم و دکمه های پیرهنش و باز کردم و درش آوردم

دکمه و زیپ شلوارشم باز کردم و از تو پاهاش درش آوردم ، کف هر دوتا دستم و گذاشتم رو

سی* نه اش و همه بدنش و لم* س کردم سفید و محکم عین سنگ لبخند زدم و سرم و چسبوندم

به سی* نش تو آغو* شش خیلی احساس آرامش کردم سرم  بلند کردم و چشمک زدم و گفتم

ملینا : میخوام برم او پایین ببینم چه خبره اجازه هست ؟ جونگ مینم یه لبخند زد انگار همین

و میخواست منم همجای سی* نهش  بو *سیدم و رسیدم به اون پایین رستم و گذاشتم رو لباس

زیرش و اونجاش و مالیدم یه کم سفت و بزرگ بود یه کم باهاش بازی کردم از اون کارای کثیف

خوشم نمیومد که تو دهنشون میکنن ا َه ا َه ا َه  . ملینا : اینجوری حال نمیده بذار اینم دربیارم

وقتی شو* رتش و درآوردم یه چیزی عین دسته بیل پرید بیرون ملینا : ا َ چقدر بزرگه خوبه تو

این لباسا خفه نمیشه ؟ یه خنده ای کرد که دو وجب پریدم بالا ملینا : وا این چه طرز خندیدنه

ترسیدم ، خنده هاتم به آدمیزاد نرفته ، اون و گرفتم تو یه دستم و باهاش بازی کردم و اون نرمی

زیر اونجارو هم گرفتم تو اون دستم و تند تند عقب و جلو میکردم حسابی کیف کرده بود . من و

خوابوند و گفت جونگ مین : نوبتیم که باشه نوبت خوشگل خانوم خودمه  و اونجاش و گذاشت

لای پاهام و هی خودش و عقب و جلو کرد جونگ مین : نه اینطوری حال نمیده بذار لباست و

دربیارم مواظبم توش نکنم و زود لباسم و درآورد من از خجالت رود پاهام و جمع کردم لرزی

تو تنم افتاد جونگ مین : نترس مطمئن باش کاری که دوست نداری نکنم و پاهام و از هم باز کرد

صورتم اینقدر سرخ شده بود که اگه یکی میدید با گوچه اشتباه میگرفت . جونگ مین هم آروم

خودش و چسبوند به من اولین باری بود که چنین حسی داشتم خیلی خوب چیزی رو روی پایین

تنم حس میکردم خیلی آروم خودش و تکون میداد و دوباره لب*هام و بو* سید حرکاتش کم کم

تند تر شد اینقدر تند شده بود که بدنم و سی * نه هام به شدت بالا و پایین میرفت تا اینکه اونجام

به شدت منقبض شد و جونگ مین از روم بلند شد و مایع خیلی گرمی و ریخت رو شکمم گفتم

ملینا : این چیه چقدر گرمه ؟ جونگ مین : این چیزیه که معشو*غشون میخوره سرم و بلند کردم

با دیدنش حالم بد شد  ملینا : بسه بسه حالم و بهم زدی زودباش اینا رو پاک کن اگه دوباره

خواستی اینکار و بکنی سَر ِ شلنگت و بگیر یه جای دیگه جونگ مین : واااای چقدر ناز داری

دختر باشه بذار برم دستمال بیارم خیلی زود با چندتا دستمال مرطوب اومد و روشکمم و پاک کرد

به یه چشم به هم زدن من و بلند کرد و برد چسبوند به دیوار منم فهمیدم میخواد چیکار کنه

پاهام و دور کمرش حلقه کردم و اونم اونجاش و گذاشت بین پاهای من هی عقب و جلو رفت

با دستاش یه کم رونام و مالید ، سی* نه هام و تو دستاش محکم گرفته بود وهی میمالید با صداهایی

که از سر خوشی میکردم اونم حرکتش و تندتر میکرد خیلی کیف داشت ولی خسته شده بودم اونم

فهمید همینطور که بغ*ش بودم برد گذاشتم رو تخت  بو*سه ای به پیشونیم زد و رو انداز و کشید روم

و کنارم خوابید من از بس خسته شده بودم خیلی زود خوابم برد نمیدونم چقدر خوابیده بودم که دیدم

جونگ مین تو تخت نیست اطراف و نگاه گردم روانداز و زدم عقب و میخواستم از تخت بیام پایین که

جونگ مین : ساعت خواب چقدر میخوابی تنبل خانوم . داشتم دنبال لباسام میگشتم بپوشم برم خونه

فکر کنم ساعت تز 11 شبم گذشته  و خیلی هم گشنم بود با لبخند گفتم ملینا : دیگه برم خونه باید

دوش بگیرم  بخوابم فردا هم یه جلسه و هم یه مهمون مهم دارین جونگ مینم اومد سمتم و نشوندم

رو تخت جونگ مین : همینجام میتونی دوش بگیری حوله تمیز تو حموم هست و سر نیم ثانیه من و

برد تو حموم ، جای تقریبا" بزرگی بود با یه وان بزرگ زود لباسام و درآرود و وان و پر آب گرم کرد

آبگرم که چه عرض کنم آب داغ من رفتم طرف وان و دستم و کردم تو آب ملینا : آه این که خیلی

داغه آب یردش و بیشتر کن . جونگ مینم دستش و کرد و تو آب و خیلی خونسرد خندید و گفت

جونگ مین : اوقدرها که گرم نیس من برای خودم بیشتر از این گرم میکنم . منم با  مسخره خنده گفتم

میدونی عین خون آشامه تو اون فیلمه ای عاشق وان و آب گرم بود . نکنه تو هم ، نذاشت حرفم تموم

بشه زود بغ* لم کرد و رفت تو وان میخواست بذارتم تو وان که  با*سنم خورد به آب داغها خیلی داغ

بود ملینا : آب خیلی داغه اگه پوستم سوخت کله ت و میکنم جونگ مین : خودم برات کرم میزنم

به هر زجری بود چند دقیقای تو وان نشستم صدای قاروقور شکمم و جونگ مین شنید خنده بلندی کرد

جونگ مین : پاشو بریم یه چیزی بخوریم من خیلی گشنمه . میخواستم بلد شم که بالای رونم گرفت

به یه جایی و زخمی شد . ملینا : آخ آخ آخ اینجا چی بود پام و زخم کرد ، داشت خون میومد که

جونگ مین زود یه حوله پهن کرد رو زمین و من و از تو آب آورد بیرون گذاشت رو زمین خونای

رو پام و پاک کرد تا بتونه زخم و پیدا کنه خیلی عمیق نبود ولی خونریزیش بند نمیومد منم که از شدت

درد و سوزش چشمام و بسته بودم و آه  ناله میکردم که حس کردم پام گرم شد و انگاره یه چیزی

داره خونم و میمکه چشمام و باز کردم ببینم که اینقدر اشک تو چشمام بود که تار میدیدم با دقت دیدم

جونگ مین دهنش و گذاشته رو زخمم و داره میمکه  ملینا : داری چیکار میکنی زخم و اونطوری

تمیز نمیکنن دور زخم روی رونم و با لی*س زدن تمیز کرد و دور دهن خودشم که خونی بود با دست

تمیز کرد کم کم دیدم بهتر شد میخواست من و ببره بیرون که گفتم ملینا : اول من و بشور بعد ببر بیرون

نمیخوام این چیزا رو بدنم بمونه جونگ مین : نمیخواد اگه کفه صابون و شامپو به زخمت برسه خیلی

میسوزه بهتره اینکار و نکنی ملینا : بسوزه بهتر از اینه که با اون ماده لزج ِ چندش آور برم خونه .

جونگ مین : باشه وسواس خانوم جونگ مینم خیلی خجالت کشید یه حوله رو تاکرد و بست رو پام و با یه

کم شامپو بدنم و شست با اینکه آب کف میرسید به زخمم و خیلی میسوخت بازم تحمل کردم از حموم اومدیم

بیرون و من نشوند رو تخت و وسایل پانسمان و بیاره زخمم و که بست تا جونگ مین رفت دستاش و بشوره

منم لنگ لنگون رفتم تا دم در جونگ مین : با این پای شَلت نمیخواد بری خونه فردام نمیخوا د بیای شرکت

غذا هم که نخوردی . ملینا : خیلی ممنون برای همه چی شب خیلی خوبی بود اگه ناراحت نمیشی خونه خودم

راحت ترم جونگ مین : پس بذار من ببرمت خونه . من و بغ*ل کرد و برد تو آپارتمانم .
طبقه بندی: عشق خون آشام، 

تاریخ : شنبه 9 اردیبهشت 1396 | 12:06 ق.ظ | نویسنده : سارا جونگ مین | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.